เอกสารเช่ารถยนต์

9
ก.ค.
    2013-07-09 16:52:08   
    830
   admin


New !! ส่งเอกสารเช่ารถ กับ ECOCAR ทาง LINE@  ยิ่งไลน์ ยิ่งใกล้

Chat พูดคุยหรือจองรถเช่า กับเรา  24 ชั่วโมง  LINE ID : @eco8     หรือคลิก    
   
เอกสารในการเช่ารถ ดังนี้

ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรเครดิต
 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน)หรือหนังสือรับรอง
  รายได้
 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
  4.ใบรับรถที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

   
 • เอกสารเช่ารถยนต์  สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
  4.ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  5.แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
  ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
  1.หนังสือมอบอำนาจ 
  2.บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  3.ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักศึกษา
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรนักศึกษา
  4.ประวัตินักศึกษา
 • เอกสารเช่ารถยนต์  สำหรับนักเดินทาง
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
2.สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
4.หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้(กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
5.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
7.สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ กรณีผู้เช่ามีผู้ขับเสริม จะต้องมาทำสัญญาเช่ารถด้วย เพราะบริษัทจะอนุญาติให้ขับได้ 1 ท่าน (หากลูกค้าให้ท่านอื่นใช้งานรถโดยมิได้มาทำสัญญากับบริษัทลูกค้าจะต้องเสียค่าซ่อมรถเอง เพราะประกันภัยจะไม่คุ้มครองให้)

เงินมัดจำสำหรับเช่ารถยนต์

 • รถยนต์ขนาด 1,200 cc วางเงินมัดจำ 5,000 บาท
 • รถยนต์ขนาด 1,500 cc วางเงินมัดจำ 5,000 บาท
 • รถยนต์ขนาด 1,800 cc วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
 • รถยนต์ขนาด 2,000 cc ขึ้นไป วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
 • รถยนต์แบรนด์ยุโรป มัดจำ 20,000 บาท

 

บทความที่เกี่ยวข้อง